Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực quản lý năng lượng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Năng lượng  
Lĩnh vực quản lý năng lượng
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1

 Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình năng lượng

 nangluong1.doc bmnangluong1.doc
2

 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình năng lượng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách

 nangluong2.doc bmnangluong2.doc
3

Thủ tục thẩm thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình năng lượng sử dụng nguồn vốn khác

 nangluong3.doc

 bmnangluong3.doc

4 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với Công trình năng lượng có ảnh lớn hưởng đến an toàn cộng đồng (Công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35kV đến 110kV) được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác nangluong4.doc bmnangluong4.doc
5Thủ tục cấp mới thẻ an toàn điện

 nangluong5.doc

 bmnangluong5.doc

6Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện (khi người lao động bị mất, hỏng thẻ). nangluong6.doc bmnangluong6.doc
7Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (khi thay đổi bậc an toàn của người lao động). nangluong7.doc bmnangluong7.doc
8 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với Công trình năng lượng được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách; Công trình đường dây và TBA trên 35kV đến 110kV được đầu tư bằng vốn nhà nước ngoài ngân sách. nangluong8.doc bmnangluong8.doc