Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1757/KH-SCT về Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
12345
Previous Page 1-15 Next Page