Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
12/05/2017
Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương, trải qua 66 năm mặc dù tổ chức của ngành có những thay đổi nhưng các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Công thương Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ lịch sử; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước… Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công thương Việt Nam, ngày 2-10-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14-5 là ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam. Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp các sở, ban ngành và địa phương… ngành Công thương tỉnh ta đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ.