Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đến các doanh nghiệp thuộc Ngành Công Thương

Tin tức sự kiện  
Thông báo đến các doanh nghiệp thuộc Ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-BTTTTngày 07 tháng 11 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Công Thương đánh giá theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp lớn đi kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-BTTTTngày 07 tháng 11 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

​ Tải Quyết định document.pdf