Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quý III, Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung của Kế hoạch số 1875/KH-SCT ngày 27/12/2021, Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã được tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất ban hành.