Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Th...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hà Nam
Số quyết định: 60/QĐ-SCT
Ngày ban hành: 09/7/2021
Ngày hiệu lực: 09/7/202
Về việc: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hà Nam
Người ký: Lê Nguyên Ngọc - Giám đốc Sở Công Thương
File văn bản: qd60 cnnv kc.PDF