Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021