Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Dự thảo Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Xây dựng Dự thảo Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2741/UBND-KT ngày 27/9/2018 về việc phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế một cử liên thông trong việc cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Công Thương đã xây dựng xong Dự thảo “Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

 Hiên tại, Dự thảo đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Tải văn bản tại đây:quy trình một cửa liên thông.doc

Tin liên quan